PUBLIKACJE MULTIMEDIALNE

  PRET S.A. - Podręczniki multimedialnePodręczniki

  Ekonomia

   Wstęp
  1. Ekonomia jako nauka o gospodarowaniu
  2. Rodzaje gospodarek: gospodarki ryn-kowe, nakazowe i mieszane
  3. Dobra dostarczane bez pomocy me-chanizmu rynkowego
  4. Popyt, podaż, rynek
  5. Mierzenie reakcji popytu na zmiany cen i innych czynników
  6. Teoria zachowań konsumentów
  7. Teoria produkcji
  8. Źródła obniżki kosztów jednostkowych
  9. Mała firma
  10. Koszty
  11. Zysk
  12. Struktura rynku
  13. Monopol
  14. Oligopol
  15. Korporacje międzynarodowe
  16. Lokalizacja przemysłu i problemy regionalne
  17. Rynek pracy
  18. Związki zawodowe i stosunki między pracodawcami a pracownikami
  19. Procent, renta i zysk
  20. Prywatyzacja
  21. Materiały dodatkowe
  22. Przewodnik metodyczny dla studentów studiujących w trybie distance learning

  Ludzie i przedsiębiorstwa

  1. Ewolucja teorii organizacji i zarządzania
  2. Percepcja
  3. Osobowość
  4. Grupy społeczne
  5. Komunikowanie się w organizacji
  6. Motywacja
  7. Władza
  8. Przywództwo w organizacji
  9. Struktury organizacyjne
  10. Analiza SWOT
  11. Sprawdziany do wydrukowania
   Bibliografia
   Przewodnik metodyczny dla studentów studiujących w trybie distance learning

  Techniki analityczne w biznesie

  1. Gromadzenie danych, pobieranie próbek
  2. Rodzaje danych w zarządzaniu
  3. Przedstawianie informacji
  4. Statystyka opisowa
  5. Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieństwa
  6. Rozkłady prawdopodobieństwa
  7. Niezawodność
  8. Ciągi liczbowe
  9. Procenty. wartość pieniądza w czasie
  10. Tablica rozkładu normalnego standardowego
   Bibliografia
   Sprawdziany

  Podstawy marketingu

  1. Marketing
  2. Badania marketingowe
  3. Zachowanie nabywcy. Proces zakupu
  4. Segmentacja
  5. Produkt
  6. Dystrybucja
  7. Cena
  8. Promocja marketingowa
  9. Planowanie w marketingu
  10. Bibliografia

  Analiza finansowa

   Wstęp
   Część I – Podstawy finansów
  1. Wstęp do rachunkowości i sprawozdawczości finansowej
  2. Wprowadzenie do ewidencji operacji gospodarczych
  3. Ewidencja operacji gospodarczych i ich dokumentacja
  4. Poprawa błędnych zapisów i system rachunkowości w przedsiębiorstwie
  5. Przygotowanie sprawozdań finansowych na koniec okresu
  6. Część II – Analiza finansowa przedsiębiorstwa
  7. Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych (cash flow statement)
  8. Analiza sprawozdań finansowych
  9. Analiza wskaźnikowa
  10. Analiza porównawcza przedsiębiorstw
  11. Narzędzia planowania finansowego
  12. Zadania podsumowujące
   Bibliografia

  Techniki produkcyjne w reklamie

  1. Wprowadzenie
  2. Druk
  3. Reklama zewnętrzna – outdoor
  4. Opakowania
  5. Materiały POS
  6. Gadżety reklamowe
  7. Radio i telewizja
  8. Targi
  9. Akcje promocyjne
  10. Ogólna charakterystyka mediów

  Wstęp do programowania

   Wstęp
  1. Wprowadzenie
  2. Obliczenia arytmetyczne
  3. Instrukcja warunkowa if
  4. Klasy w języku Object Pascal
  5. Listy elementów
  6. Typy tablicowe
  7. Instrukcje pętli
  8. Typy rekordowe
  9. Menu
  10. Pliki
  11. Dodatek A. Testowanie oprogramowania
   Repetytorium
   Bibliografia

  Finanse strategiczne

   Finanse strategiczne – wprowadzenie
   Część I. Źródła finansowania
  1. Pozyskiwanie źródeł finansowania
  2. Rynek kapitałowy
  3. Pozyskiwanie kapitału akcyjnego
  4. Polityka dotycząca dywidendy
  5. Case 1
  6. Obce źródła finansowania
  7. Leasing
  8. Zarządzanie kapitałem obrotowym
  9. Część II. Zarządzanie ryzykiem
  10. Zarządzanie ryzykiem
  11. Stopa procentowa, zadłużenie i ROI
  12. Case 2
  13. Zarządzanie ryzykiem walutowym
  14. Transakcje terminowe i opcje
  15. Część III. Decyzje inwestycyjne
  16. Decyzje inwestycyjne
  17. Metody wyceny przedsiębiorstwa
  18. Przejęcia i łączenie firm
  19. Case 3
  20. Deinwestycje, outsourcing, firmy wirtualne
  21. Inwestycje zagraniczne
  22. Bibliografia

  Funkcje zarządzania

   Wstęp
  1. Marketing
  2. Zarządzanie zasobami ludzkimi
  3. Zarządzanie operacyjne
  4. Zarządzanie strategiczne
  5. Zadania warsztatowe
   Bibliografia

  Globalne systemy informacji finansowej

  1. Globalizacja finansów
  2. Składowe globalnego systemu infor-macyjnego
  3. Internet
  4. Potencjalne możliwości i ograniczenia Internetu
  5. Globalizacja a giełdy kapitałowe
  6. Giełda on line
  7. Urzędy regulacji na świecie
  8. Systemy zarządzania ryzykiem
  9. Trendy i tendencje rozwojowe na rynkach globalnych
  10. Zalecana lektura uzupełniająca

  Marketing

   Wstęp
  1. Wykorzystanie wyników badań
  2. Strategie marketingowe
  3. Produkt
  4. Cena
  5. Dystrybucja
  6. Promocja marketingowa
  7. Planowanie marketingu
  8. Materiały dodatkowe
   Bibliografia
   Przewodnik metodyczny dla studentów studiujących w trybie distance learning

  Marketing globalny

   Wstęp
  1. Globalizacja a działania marketingowe
  2. Teoria i siły rynkowe
  3. Otoczenie ekonomiczne
  4. Otoczenie społeczne i kulturowe
  5. Otoczenie prawne
  6. Badania rynku
  7. Pomiary i system informacji marketingowej
  8. Globalna strategia marketingowa
  9. Strategia produktu
  10. Cena
  11. Promocja
  12. Wybór rynków eksportowych: strategie i ocena
  13. Strategie wejścia na rynki eksportowe
  14. Sposoby wejścia na rynki zagraniczne
  15. Produkowanie za granicą
  16. Zadania
  17. Studium przypadku
  18. Bibliografia

  Analiza i projektowanie systemów

  1. Funkcje biznesu
  2. Opracowanie systemu informatycznego
  3. Analiza systemów
  4. Zbieranie informacji
  5. Dokumenty w firmie
  6. Studium możliwości
  7. Strukturalna Metoda Analizy i Projektowania Systemów (Structured Systems Analysis and Design Methodology – SSADM)
  8. Diagramy obiegu dokumentów
  9. Diagramy przepływu danych (Data Flow Diagrams – DFD)
  10. Modelowanie przepływu danych
  11. Logiczne struktury danych
  12. Specyfikacja wymagań dotyczących projektowanego systemu
  13. Tworzenie modelu logicznego
  14. Biznesowe opcje systemów
  15. Modele wymaganego systemu
  16. Definiowanie funkcji
  17. Modelowanie encja/zdarzenie
  18. Modelowanie encja/zdarzenie. Diagramy odpowiedniości efektów
  19. Ścieżki dostępu do informacji
  20. Odpowiedzi do zadań

  Makroekonomia międzynarodowa

   Wprowadzenie
  1. Podział współczesnego świata według stopnia rozwoju gospodarczego krajów
  2. Teorie wzrostu gospodarczego
  3. Systemy gospodarcze we współczesnej gospodarce światowej
  4. Główne trendy współczesnej gospodarki światowej
  5. Międzynarodowy handel towarami i usługami
  6. Międzynarodowe stosunki walutowe i finansowe
  7. Regionalizacja – rozwój oraz pogłębianie się integracji gospodarczej na przykładzie Unii Europejskiej
  8. Bibliografia

  Bankowość

  1. Rola pieniądza w gospodarce
  2. Instytucje finansowe i rynki finansowe
  3. Kredytowanie działalności gospodarczej przez banki komercyjne
  4. Bankowość detaliczna
  5. Operacje bankowe
  6. Analiza sytuacji finansowej banku komercyjnego
  7. Ryzyko bankowe
  8. Bankowość inwestycyjna i międzynarodowa
  9. Pozabankowe instytucje finansowe w Wlk. Brytanii
  10. Rynki finansowe w Londynie
  11. Szterlingowe rynki pieniężne
  12. Rynek akcji i obligacji
  13. Eurorynki
  14. Rynki walutowe
  15. Rynek pochodnych
  16. Regulacja rynków finansowych
  17. Dodatki

  Makroekonomia międzynarodowa

   Wprowadzenie
  1. Podział współczesnego świata według stopnia rozwoju gospodarczego krajów
  2. Teorie wzrostu gospodarczego
  3. Systemy gospodarcze we współczesnej gospodarce światowej
  4. Główne trendy współczesnej gospodarki światowej
  5. Międzynarodowy handel towarami i usługami
  6. Międzynarodowe stosunki walutowe i finansowe
  7. Regionalizacja – rozwój oraz pogłębianie się integracji gospodarczej na przykładzie Unii Europejskiej
  8. Bibliografia

  Marketing strategiczny

  1. Cele dydaktyczne
  2. Wstęp
  3. Istota marketingu strategicznego
  4. Analiza sytuacji
  5. Przygotowanie strategii marketingowej
  6. Strategie marketingowe dla różnych śro-dowisk
  7. Przygotowanie programu marketing-owego
  8. Implementacja strategii i zarządzanie marketingiem strategicznym
  9. Pytania egzaminacyjne
   Materiały dodatkowe
   Bibliografia

  Projekt innowacyjny

   Wprowadzenie
  1. Praca w zespole projektowym
  2. Zmiana i innowacja
  3. Prace przygotowawcze
  4. Podstawy informacyjne
  5. Strukturyzacja i planowanie projektu
  6. Realizacja i zamknięcie projektu
  7. Ocena i prezentacja wyników
  8. Bibliografia

  Projekt – organizacja i zarządzanie

   Wprowadzenie
  1. Praca w zespole projektowym
  2. Zmiana i innowacja
  3. Prace przygotowawcze
  4. Podstawy informacyjne
  5. Strukturyzacja i planowanie projektu
  6. Realizacja i zamknięcie projektu
  7. Ocena i prezentacja wyników
  8. Bibliografia

  Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza

   Wprowadzenie
  1. Klasyfikacja kosztów
  2. Rachunkowość kosztów zużycia materiałów
  3. Finansowe aspekty gospodarki zapasami
  4. Kalkulacja kosztów robocizny
  5. Rozliczanie kosztów ogólnozakładowych
  6. Koszty standardowe i ceny
  7. Budżet i analiza odchyleń
  8. Podejmowanie decyzji krótkoterminowych
  9. Ocena projektów inwestycyjnych
  10. Tablica dyskontowa
   Materiały dodatkowe
   Przewodnik metodyczny dla studentów studiujących w trybie distance learning

  Rachunkowość międzynarodowa

   Wstęp
  1. Wprowadzenie do rachunkowości międzynarodowej
  2. Bilanse skonsolidowane
  3. Kursy walutowe i rozliczenia zagraniczne
  4. Rynek walutowy
  5. Ryzyko walutowe
  6. Materiały dodatkowe
   Bibliografia

  Systemy baz danych

  1. Baza danych
  2. Ogólna architektura systemów baz danych
  3. Wprowadzenie do strukturalnego języka zapytań relacyjnej bazy danych (SQL)
  4. Szersze spojrzenie na SQL
  5. Model relacyjny
  6. Operowanie danymi w relacyjnej bazie danych
  7. Projekt bazy danych
  8. Odzyskiwanie i jednoznaczność danych, zabezpieczenie i integralność bazy danych
  9. Komunikacja system zarządzania bazą danych – użytkownik końcowy
  10. Odpowiedzi do zadań
   Załącznik. Wybrane funkcje SQL
   Literatura

  Środowisko biznesu europejskiego

   Wstęp
  1. Europejskie środowisko ekonomiczne
  2. Środowisko prawne biznesu
  3. Środowisko finansowe biznesu
  4. Gospodarka międzynarodowa
  5. Unia Europejska
  6. Aneks statystyczny
  7. Bibliografia
   Przewodnik metodyczny dla studentów studiujących w trybie distance learning

  Strategia i polityka firmy

   WSTĘP
  1. PODSTAWY ZARZĄDZANIA STRATEGICZNEGO
  2. ZADANIA STRATEGA-ANALITYKA:
  3. analiza makrootoczenia organizacji (PEST)
  4. analiza mikrootoczenia organizacji (5 sił Portera)
  5. analiza wewnętrzna (analiza czynnikowa)
  6. analiza wewnętrzna organizacji (łańcuch wartości)
  7. ZADANIA STRATEGA-ANALITYKA I DYLEMATY STRATEGA-WIZJONERA:
  8. wybory strategiczne (część I: SWOT i SPACE)
  9. wybory strategiczne (część II: metody portfelowe)
  10. ZADANIA STRATEGA-ANALITYKA I DYLEMATY STRATEGA-PRAKTYKA
  11. BIBLIOGRAFIA
   PROSPEKTY EMISYJNE WYBRANYCH FIRM
   MATERIAŁY POMOCNICZE – STRATEGIA I POLITYKA FIRMY

  Systemy informacyjne w zarządzaniu

   Wstęp
  1. Wyjaśnienie podstawowych pojęć związanych z MIS
  2. Informacja i jej bezpieczeństwo
  3. Zarządzanie w obszarze MIS
  4. Zarządzanie projektem informatycznym
  5. Narzędzia współczesnej technologii teleinformacyjnej
  6. Współczesne systemy informacyjne wspomagające zarządzanie
  7. Systemy zintegrowane
  8. Arkusz kalkulacyjny w procesie podejmowania decyzji
  9. Budowa modeli decyzyjnych przy wykorzystaniu narzędzi arkusza kalkulacyjnego
  10. Repetytorium
  11. Zadania praktyczne
  12. Zakończenie
   Słownik stosowanej terminologii
   Bibliografia

  Systemy informacyjne z bazą wiedzy

   Wstęp
   Cele modułu
  1. Wprowadzenie
  2. Wiedza i jej reprezentacja
  3. Nauki wspomagające systemy z bazą wiedzy
  4. Reprezentacja wiedzy
  5. Techniki reprezentacji wiedzy
  6. Rozpoznawanie
  7. Systemy ekspertowe
  8. Komunikacja człowiek – maszyna
  9. Dodatki
  10. Przykłady egzaminów
   Literatura

  Strategia kreacyjna

  1. Wprowadzenie – historia i definicja reklamy
  2. Cele, rodzaje i skuteczność reklam
  3. Strategiczne podstawy tworzenia reklam
  4. Psychologiczne podstawy tworzenia reklam
  5. Pisanie tekstów reklamowych – copywriting
  6. Plastyczne aspekty tworzenia reklam
  7. Formalne (techniczne) aspekty tworzenia reklam
  8. Ikonosfera, świat marek
  9. Bibliografia
   Słownik

  Strategia medialna w reklamie

   Wstęp
  1. Funkcje reklamy w strategii marketingowej i promocyjnej
  2. Rodzaje mediów
  3. Media
  4. Warunki skutecznego planowania mediów
  5. Projektowanie kampanii reklamowej
  6. Usługi medialne – agencje reklamowe

  Strategie przedsiębiorstw

   Wprowadzenie
  1. Teoretyczne podstawy tworzenia strategii organizacji
  2. Misja: punkt wyjścia dla strategii organizacji
  3. Etyka biznesu
  4. Stosunki organizacji z otoczeniem
  5. Nowe otoczenie
  6. Analiza zasobów: zdolności jako źródło przewagi konkurencyjnej
  7. Alianse strategiczne
  8. Innowacje
  9. Analiza przykładów (case studies) i przemysłów
  10. Bibliografia

  Strategie systemów informacyjnych

  1. Wprowadzenie
  2. Podstawowe pojęcia
  3. Informacje, systemy, strategie
  4. ISS – strategia w zarządzaniu
  5. Elementy planowania strategicznego
  6. Struktura planu ISS
  7. Strategia systemów informatycznych a łańcuch wartości
  8. Strategia systemów informatycznych a przewaga konkurencyjna
  9. Strategia IS a reinżynieria procesów biznesu
  10. Dopasowanie strategii informatyzacji do strategii biznesu
  11. Strategia informatyzacji w działaniu
  12. Strategie warunkujące strategię IS
  13. Literatura

  Systemy zarządzania ludźmi

   Wstęp
  1. Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi
  2. Elastyczność i zmiana a zarządzanie zasobami ludzkimi
  3. Systemy ZZL oparte na zaangażowaniu
  4. Jakość a ZZL
  5. Zarządzanie zasobami ludzkimi oparte na kompetencjach
  6. Przywództwo, coaching i mentoring, negocjacje
  7. Podsumowanie
   Bibliografia
   Materiały dodatkowe

  Strategiczne zarządzanie operacjami

   Wstęp
  1. Rola i miejsce strategicznego zarządzania operacjami (SZO) w organizacji
  2. Strategiczne zarządzanie operacjami a konkurencyjność organizacji
  3. Strategiczne zarządzanie operacjami a rozwój organizacji
  4. Aneks
   Słownik
   Literatura

  Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi

   Wstęp
  1. Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi
  2. Elastyczność i zmiana a zarządzanie zasobami ludzkimi
  3. Systemy ZZL oparte na zaangażowaniu
  4. Jakość a ZZL
  5. Zarządzanie zasobami ludzkimi oparte na kompetencjach
  6. Podsumowanie
   Bibliografia
   Materiały dodatkowe

  Zarządzanie finansami

  Wprowadzenie

  1. Firma
   1. Forma prawna i cele działalności gospodarczej
  2. Decyzje inwestycyjne firm
   1. Metody oceny projektów inwestycyjnych
   2. Portfele aktywów
  3. Decyzje finansowe
   1. Finansowanie aktywów firmy
   2. Decyzje finansowe firmy
  4. Zarządzanie kapitałem obrotowym
   1. Zarządzanie kapitałem obrotowym
  5. Zastosowania zasad zarządzania finansami
   1. Zastosowania zasad zarządzania finansami
   Tablice
   Zadania

  Zarządzanie finansami i kapitałem

   Finanse starategiczne – wprowadzenie
   Część I. Źródła finansowania
  1. Pozyskiwanie źródeł finansowania
  2. Rynek kapitałowy
  3. Pozyskiwanie kapitału akcyjnego
  4. Polityka dotycząca dywidendy
  5. Case 1
  6. Obce źródła finansowania
  7. Leasing
  8. Zarządzanie kapitałem obrotowym
  9. Część II. Zarządzanie ryzykiem
  10. Zarządzanie ryzykiem
  11. Stopa procentowa, zadłużenie i ROI
  12. Case 2
  13. Zarządzanie ryzykiem walutowym
  14. Transakcje terminowe i opcje
  15. Część III. Decyzje inwestycyjne
  16. Decyzje inwestycyjne
  17. Metody wyceny przedsiębiorstwa
  18. Case 3
  19. Przejęcia i łączenie firm
  20. Deinwestycje, outsourcing, firmy wirtualne
  21. Inwestycje zagraniczne
  22. Bibliografia

  Zarządzanie innowacyjne

   Wprowadzenie
  1. Zmiany i trendy w systemach zarządzania
  2. Modele zmian
  3. Zarządzanie innowacyjne jako element strategii organizacji
  4. Człowiek a zmiany
  5. Nowe technologie w zarządzaniu
  6. Wyzwania współczesne
  7. Aneksy

  Zarządzanie marką

  1. Decyzje związane z marką (branding)
  2. Strategie marki a przewaga konkurencyjna
  3. Badania marki dla potrzeb rynków międzynarodowych
  4. Nazwy firmowe
  5. Międzynarodowe komunikowanie się marki
  6. Marki na skalę globalną
  7. Zarządzanie marką
  8. Marki jako aktywa
  9. Wycenianie międzynarodowych marek

  Zarządzanie marketingowe

  1. Cele dydaktyczne
  2. Wstęp
  3. Istota marketingu strategicznego
  4. Analiza sytuacji
  5. Przygotowanie strategii marketingowej
  6. Strategie marketingowe dla różnych śro-dowisk
  7. Przygotowanie programu marketin-gowego
  8. Implementacja strategii i zarządzanie marketingiem strategicznym
  9. Pytania egzaminacyjne
   Materiały dodatkowe
   Bibliografia

  Zarządzanie operacyjne

   Wstęp
  1. Zarządzanie operacyjne w przedsię-biorstwie
  2. Produktywność a proces
  3. Zarządzanie projektem
  4. Logistyka w przedsiębiorstwie
  5. Jakość
  6. Podsumowanie
   Zadania
   Egzamin próbny
   Bibliografia

  Zarządzanie organizacją – Finanse

  1. Sprawozdania finansowe
  2. Analiza sprawozdań finansowych
  3. Zarządzanie kapitałem obrotowym
  4. Analiza punktu zrównania
  5. Rachunek kosztów
  6. Budżetowanie
  7. Ocena projektów inwestycyjnych
  8. Źródła finansowania działalności
  9. Dodatek

  Zarządzanie organizacją

   Wstęp
  1. Marketing
  2. Zarządzanie zasobami ludzkimi
  3. Zarządzanie operacyjne
  4. Zarządzanie strategiczne
  5. Zadania warsztatowe
   Bibliografia

  Zarządzanie projektowaniem systemów

   Układ podręcznika
  1. Wstęp
  2. Kierowanie
  3. Kierowanie innymi
  4. Zarządzanie zmianą
  5. Zarządzanie projektem – produkt
  6. Zarządzanie projektem – planowanie
  7. Zarządzanie projektem – kontrola
  8. Jakość
  9. Bibliografia

  Zarządzanie zmianami

   Wstęp
  1. Uwagi ogólne
  2. Zmiany a strategia
  3. Zmiany a rozwój
  4. Zmiany a rynek
  5. Zmiany, liderzy i menedżerowie
  6. Zmiany a innowacje
  7. Firmy innowacyjne
  8. Źródła i opór wobec zmian
  9. Pokonywanie barier
  10. Zarządzanie procesem zmian w organizacji
  11. Aneks i materiały dodatkowe
   Bibliografia

  Zarządzanie zasobami ludzkimi 1

  1. Rola działu zarządzania zasobami ludzkimi i jego zadania
  2. Planowanie zasobów pracy
  3. Rekrutacja i selekcja
  4. Wynagradzanie kadry
  5. Szkolenie i rozwój pracowników
  6. Systemy oceny kadry
  7. Konflikty organizacyjne i ich rozwiązywanie
  8. Aneks. Uwagi o polskim prawie pracy
   Bibliografia
   Przewodnik metodyczny dla studentów studiujących w trybie distance learning

  Zarządzanie zasobami ludzkimi 2

  1. Koncepcje zarządzania zasobami ludzkimi
  2. Zewnętrzne uwarunkowania zarządzania zasobami ludzkimi
  3. Wielkość organizacji i typ struktury a ZZL
  4. Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi
  5. Strategie pozyskiwania pracowników
  6. Elastyczność
  7. Strategie rozwoju pracowników
  8. Strategie redukcji pracowników
  9. Kultura organizacyjna
  10. Zarządzanie międzykulturowe
  11. Dyskryminacja zawodowa
  12. Załącznik
   Bibliografia